Algemene voorwaarden Verhuur

Algemene voorwaarden Verhuur Inner Osmose, hebben betrekking op de verhuur van de ruimte(s) van Inner Osmose, holistisch centrum voor innerlijke welzijn en opleidingsinstituut te Lelystad.

 1. Definities
  1. Met huurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met verhuurder.
  2. Met verhuurder wordt bedoeld: Inner Osmose, holistisch centrum voor innerlijk welzijn en opleidingsinstituut. Verhuurder zal hierna aangeduid worden als Inner Osmose.
  3. Inner Osmose: Inner Osmose, holistisch centrum voor innerlijk welzijn en opleidingsinstituut, gevestigd Rivierenlaan 201, 8226 LG Lelystad.
  4. Onder huurovereenkomst wordt verstaan contract (overeenkomst) tussen Inner Osmose en huurder, waarbij de huurder een boeking heeft voor een of meerdere boekingsperiode voor een of meerdere praktijkruimtes.
  5. Onder zalen wordt verstaan alle ruimtes die Inner Osmose als zodanig aan huurders aanbiedt inclusief de gebruikelijke faciliteiten als nutsvoorzieningen, materialen en een basisinterieur geschikt voor het doel van cursussen en/of trainingen.
  6. Onder boekingsperiode wordt verstaan de periode geboekt via de website, gedurende welke huurder van Inner Osmose ruimte(s) huurt.
  7. Onder schriftelijk wordt verstaan dat er per (aangetekende) brief of per email wordt gecorrespondeerd.
  8. Onder gebruikers of cursisten wordt verstaan alle deelnemers aan een activiteit van huurder. De huurders vallen ook onder gebruikers.
 2. Toepassing algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door Inner Osmose, in de breedste zin van het woord met betrekking tot de verhuur van ruimte(s).
  2. Bij het aangaan van een boeking gaat de huurder akkoord met deze Algemene Voorwaarden huur van Inner Osmose.
  3. Inner Osmose heeft het recht de Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
  4. De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op de website van Inner Osmose: innerosmose.nl/verhuur.
  5. Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit Inner Osmose schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.
 3. Boekingen
  1. De definitieve boeking komt tot stand na bevestiging door Inner Osmose.
  2. Inner Osmose biedt de mogelijkheid tot huur van haar twee (2) (praktijk-)ruimtes
  3. Inner Osmose verhuurt haar ruimtes ten behoeve van de geboekte activiteiten/cursus/training en stelt deze ruimte(s) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
  4. Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte/ruimtes welke in de boeking staan vermeld.
  5. Een boeking betreft één van de twee praktijkruimtes. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een specifieke ruimte. Inner Osmose behoudt zich het recht voor hier vanaf te wijken.
  6. Alle door Inner Osmose verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvend, dus onder nadrukkelijk voorbehoud, dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van Inner Osmose, als de huurder via de website heeft geboekt, heeft betaald en de boeking is bevestigd door Inner Osmose.
  7. Huur van de praktijkruimte(s) gaat per boekingsperiode zoals vermeld in de boekingspagina op de website van Inner Osmose: innerosmose.nl/verhuur.
  8. Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd die door Inner Osmose gesteld zijn. Bij aanvang én beëindiging van de boekingsperiode meldt de huurder aan verhuurder via WhatsApp/telefonisch deze aanvang of beëindiging.
  9. Activiteiten die nodig zijn voor de inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van de boekingsperiode.
  10. Uitlopen na, of eerder aanvangen van een boekingsperiode kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door Inner Osmose.
  11. Er zal een meerprijs worden doorberekend voor de periode/tijd die buiten de boekingsperiode valt.
 4. Gebruik van ruimtes van Inner Osmose
  1. Het is voor de huurder niet toegestaan de ruimte voor een andere dan de door Inner Osmose bevestigde activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
  2. Onder het doel/activiteit van huur wordt datgene verstaan wat de huurder gaat doen in de zaal. Het is niet toegestaan het doel tijdens de boekingsperiode of in de tijd tussen de online boeking en de boekingsperiode te veranderen.
  3. Als het daadwerkelijk gebruik afwijkt van de opgegeven activiteit / doel tijdens de huurperiode kan de overeenkomst per direct worden ontbonden door Inner Osmose zonder recht op restitutie.
  4. De ruimtes zijn, mede in verband met de inrichting, de veiligheid en het totaal aan voorzieningen in eerste instantie bedoeld voor therapie / training en onderwijs op spiritueel, fysiek of mentaal gebied voor volwassenen. Daarnaast mogen de ruimtes gebruikt worden voor workshops en cirkels.
  5. Afwijkingen bij activiteit/doel met werken met kinderen/jeugdigen onder de 18 jaar of mensen met fysiek en/of mentale beperkingen dient schriftelijk te zijn gemeld bij Inner Osmose. De beslissingsbevoegdheid hierover ligt bij de eigenaar Inner Osmose of er over wordt gegaan tot verhuur en daarbij opgenomen wordt in aanvullende voorwaarden.
  6. In Inner Osmose en in de gehuurde ruimte(s) mag door de huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd.
  7. De huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het pand aanwezige zaken.
  8. De huurder dient de ruimte(s) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen.
  9. De huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 4.7 bedoeld te voorkomen.
  10. Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 4.9 ontslaat de huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan Inner Osmose te melden en te vergoeden.
  11. Inner Osmose heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(s) van Inner Osmose en aan de daarin aanwezige materialen te laten herstellen op kosten van de huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(s) door de huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
  12. Schoenen worden niet gedragen in alle ruimte(s) behalve de hal.
  13. Roken is niet toegestaan in de ruimtes van Inner Osmose.
  14. In deze kostprijs zit ook het algemeen gebruik van de keuken en sanitair vervat.
  15. Het is huurder niet toegestaan (meegebrachte/meegenomen) consumpties en/of genotmiddelen te verkopen zonder voorafgaande bevestiging door Inner Osmose.
  16. Voor en tijdens een activiteit dient er rekening te worden gehouden met eventueel andere aanwezige/gebruikers van de ruimtes van Inner Osmose. Het is niet toegestaan andere ruimtes te betreden of deze te (ver)storen tijdens de boekingsperiode.
  17. Als u gebruik maakt van muziek(installatie) gelden er maximaal toelaatbare waarden. Deze worden vooraf met Inner Osmose doorlopen en bepaald/uitgelegd.
  18. Het is niet toegestaan om in de gang/hal, keuken of buiten muziek ter gehore te brengen.
  19. De huurder dient ervoor te zorgen dat de huurder en/of gebruikers/studenten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(s) van Inner Osmose.
  20. De huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.
  21. Promotie en publiciteit van activiteiten/aanbod van de huurder is eventueel via Inner Osmose mogelijk na overleg.
  22. De opgestelde huisregels van Inner Osmose dienen in acht te worden genomen en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen.
 5. Technische faciliteiten
  1. Keuken faciliteiten (waterkoker, koffiezetapparaat, stofzuiger) zijn aanwezig en vrij te bedienen door de huurder.
  2. Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de huurder worden verhaald.
  3. Gebruik van door huurder mee te brengen geluidsapparatuur kan na overleg en toestemming van Inner Osmose.
 6. Betaling
  1. Het totaalbedrag van elke boekingsperiode wordt betaald via het online boekingssysteem innerosmose.nl/verhuur.
  2. Geoffreerde prijzen zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen.
 7. Sleutels
  1. Bij verlies of niet inleveren van de sleutels wordt aan huurder de kosten in rekening gebracht voor verlies inclusief de vervanging van alle betreffende sleutels en sloten.
  2. Sleutels mogen niet gekopieerd worden. Bij het aflopen van de boekingsperiode dient huurder de originele sleutels in te leveren bij de verhuurder of te deponeren in het sleutelkastje op aanwijzing van Inner Osmose.
 8. Extra kosten
  1. Indien er door een andere huurder of van Inner Osmose klachten zijn qua staat waarin een ruimte door de huurder achtergelaten wordt, heeft Inner Osmose het recht kosten in rekening te brengen.
 9. Annulering van een boeking
  1. Na het tot stand komen van een boeking kan de huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.
  2. In geval van annulering, met welke reden dan ook, van een boeking, is de huurder aan Inner Osmose annuleringskosten verschuldigd van 25% van het totale huurbedrag, ongeacht het tijdstip van annuleren.
  3. In het geval van annulering van een boeking, kan de huurder in overleg met de verhuurder kijken om die boeking kosteloos te verplaatsen. Indien dit niet mogelijk is naar de agenda van de huurder of de verhuurder, wordt er niet gerestitueerd.
  4. Bij niet annuleren of bij annulering 24 uur voor aanvang van de boeking zal de normale huur, alsmede overige gemaakte kosten worden doorberekend.
  5. Na het tot stand komen van een boeking kan de huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen.
  6. Wijziging of aanpassing van de Algemene Voorwaarden of de huisregels kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van een zodanig zwaarwegende wijziging of belang, welke het de huurder onmogelijk maakt de training of cursus waarvoor de zaal gehuurd was, verder te beoefenen.
 10. Ontbinding van de overeenkomst door Inner Osmose
  1. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van Inner Osmose is mogelijk indien er sprake is van:
  2. Het niet nakomen van de verplichtingen door de huurder zoals vastgelegd in de boeking.
  3. Wangebruik door de huurder (of gebruikers) van het gehuurde; overlast door de huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan Inner Osmose gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteit(en).
  4. Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door de huurder aan Inner Osmose.
  5. Ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door de huurder of gebruikers.
  6. Het in gevaar brengen van de goede naam van Inner Osmose.
  7. In geval de relatie tussen de huurder en overige huurder(s) of Inner Osmose ernstig verstoord is.
  8. Na één of meerdere klachten over de huurder of activiteiten van de huurder.
  9. Inner Osmose zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Inner Osmose kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door de huurder, noch door gebruikers, cliënten en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van aanwezigheid binnen Inner Osmose.
  2. Inner Osmose draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van de huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
  3. Inner Osmose behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat Inner Osmose aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
  4. Inner Osmose is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders van Inner Osmose.
  5. De huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart Inner Osmose geheel terzake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden terzake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die de huurder in de ruimte van Inner Osmose ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.
  6. De huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(s) door of in opdracht van Inner Osmose te dulden.
  7. Inner Osmose zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd onder 11.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door de huurder(s).
  8. Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens gebruikers/ deelnemers/derden, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enigerlei wijze schade toebrengen aan Inner Osmose.
  9. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
  10. Het niet naleven van de Algemene Voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van de boeking, inclusief reeds gemaakte toekomstige boekingen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.
  11. Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door Inner Osmose zullen op de huurder worden verhaald.
 12. Prijswijzigingen
  1. De jaarlijkse prijsverhoging van de boekingen zijn gebaseerd op het CBS indexcijfer, de reële gestegen huur- en aanverwante kosten als verwarming en licht, en kosten van voorzieningen.
  2. De prijsverhoging wordt gecommuniceerd via de website van Inner Osmose.
 13. Overmachtsverklaring
  1. Inner Osmose is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Inner Osmose, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  3. Inner Osmose behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Inner Osmose gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  4. Inner Osmose aanvaard nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cirkel, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
  5. Inner Osmose is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van huurder welke met de huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 13 beschreven.
 14. Toepasselijkheid
  1. In geval van geschillen tussen Inner Osmose en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.