Algemene voorwaarden van Inner Osmose

 1. Definities
  1. Inner Osmose: Inner Osmose, holistisch centrum voor innerlijk welzijn en opleidingsinstituut, gevestigd Rivierenlaan 201, 8226 LG Lelystad.
  2. Therapeut: Laura van der Leede, handelend als zelfstandig gevestigd en geregistreerd Aura Touch Healer/Chakra healer.
  3. Trainer: Laura van der Leede, handelend als zelfstandig gevestigd trainer.
  4. Journey: Meerdere behandelsessies die als één geheel worden beschouwd waarbij de Therapeut de Cliënt behandeld.
  5. Cirkel: Een bijeenkomst met meerdere Deelnemers om onderlinge verbinding te bevorderen.
  6. Cliënt: degene aan wie de Therapeut coach advies verleent of therapie geeft.
  7. Deelnemer: diegene die zich inschrijft voor een Training of Cirkels die door Inner Osmose worden georganiseerd.
 2. Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden bij Therapie/Coaching sessies/Training/Cirkels en wijzigingen overeenkomst
  1. De overeenkomst voor het volgen van sessies wordt aangegaan nadat een verkennend (telefonisch) gesprek gevoerd is. Voor de sessie of een healing traject (Journey) wordt een vast tarief afgesproken. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd (per e-mail) en/of door middel van een boeking via de website van Inner Osmose.
  2. Nadat een schriftelijke overeenkomst tussen Therapeut en cliënt is aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan de Therapeut beginnen met de therapie en coaching met de cliënt.
  3. Met het aanmelden voor een cirkel of training wordt er aangegeven kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.
  4. Aanmelden van een Training of Cirkel geschiedt door Deelnemer via het aanmeldingsformulier via de website van Inner Osmose of via een derde partij zoals Hipsy.nl of SimplyBook.me, waarbij akkoord wordt gegaan met deze algemene voorwaarden.
  5. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt Deelnemer een bevestiging per mail.
  6. Na aanmelding via het aanmeldformulier op de website, geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd.
  7. Trainer is pas gehouden aan dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de kosten van de Training of Cirkel door Deelnemer.
  8. Per Training of Cirkel is er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Definitieve deelname is pas verzekerd na betalen van overeengekomen bedrag.
  9. Trainer behoudt zich het recht voor Deelnemer de deelname aan een Training of Cirkel zonder opgave van redenen te weigeren.
  10. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de activiteit te wijzigen of aan te vullen zal Trainer dit kenbaar maken ook wanneer de wijzigingen of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben.
 3. Tarieven, facturering, prijsaanpassing
  1. Therapeut laat de Cliënt duidelijk weten welke tarieven gelden. Dit wordt per mail bevestigd. Ook deze voorwaarden worden meegezonden. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden, tenzij anders vermeld.
  2. Voor de therapie sessie geldt dat het gehele bedrag wordt voldaan voor de dag van de sessie. Dit kan via online betaling d.m.v. het online boekingssysteem of een door Therapeut verstrekte betaallink.
  3. Voor de Journey geldt het Journey-tarief en wordt voor aanvang van de Journey voldaan. Dit kan via online betaling d.m.v. het online boekingssysteem of een door Therapeut verstrekte betaallink. Na de 14 dagen bedenktijd is het niet meer mogelijk om de Journey vroegtijdig te stoppen. Het komt voor eigen risico bij vroegtijdig stoppen van de Journey.
  4. Cliënt ontvangt per e-mail een bevestiging van de gemaakte boeking en betaling.
  5. In het geval er schriftelijk is overeengekomen dat een Journey in 3 termijnen overgemaakt kan worden dient de 1e betaling vóór de eerste sessie te zijn voldaan. Tevens worden voor de resterende 2 termijnen door Inner Osmose betaallinks verstrekt die uiterlijk op de door Inner Osmose aangeven data dienen te zijn voldaan.
  6. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum/data mag Therapeut vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen en bovendien alle eventuele kosten die verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering (denk aan incassokosten en gerechtelijke kosten).
  7. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is Deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de Deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Deelnemer.
  8. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan Deelnemer/Cliënt toegang tot de training of Journey worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een Training of Journey kan dit uitsluitend voor aanvang van de Training of Journey. In het geval van niet tijdig betalen is Trainer/Therapeut te allen tijde gerechtigd een andere Deelnemer ter vervanging toe te laten.
 4. Afspraak annuleren / Tussentijdse beëindiging / Opzegging overeenkomst / Prijsaanpassingen
  1. Als de Cliënt verhinderd is een afspraak na te komen, laat Cliënt dit zo snel mogelijk weten. Als de Cliënt dit korter dan een etmaal (24 uur) voor de geplande afspraak laat weten of helemaal niets laat horen, dan zal de Therapeut geen restitutie doen van de reeds betaalde afspraak. Indien het een afspraak binnen een Journey betreft dan kan er éénmalig, kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden om deze weer in te halen.
  2. Bij een tekort aan Deelnemers behoudt Trainer zich het recht voor om de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder daarvoor op enigerwijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
  3. Bij tussentijdse beëindiging van deelname aan een Training of Journey kan geen restitutie worden verleend.
  4. Uitzonderingen zijn bindend en ter beoordeling van Trainer.
 5. Annulering, wijziging overmacht door Trainer/Therapeut
  1. Trainer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende Deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een Training of Cirkel te annuleren. Waar mogelijk zal Trainer een passend alternatief aanbieden.
  2. In geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een Training/Cirkel, ziekte van de Trainer, Therapeut en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Trainer/Therapeut noodzakelijk zijn, behoudt Trainer/Therapeut zich het recht voor de Training/Cirkel/sessie te onderbreken, verplaatsen en/of te annuleren.
  3. In het geval van overmacht, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Trainer/Therapeut niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan Trainer/Therapeut de training/ sessie annuleren, onderbreken of verplaatsen.
  4. In het geval van wijziging in de data van Training/Cirkel/sessie door Trainer/Therapeut zal Deelnemer/Cliënt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer Deelnemer/Cliënt niet op deze gewijzigde data in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en wordt de reeds verrichte betalingen teruggestort. Of in nader overleg biedt Trainer/Therapeut een couponcode aan waarmee opnieuw de dienst kan worden aangeschaft met 100% korting.
  5. In het geval van annulering door Trainer worden reeds door Deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Trainer is tot niet meer dan restitutie van door Deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden en dan ook alleen van sessies/Trainingen die nog niet zijn uitgevoerd.
 6. Wijzigingen en annulering Deelnemer
  1. Annulering en wijzing deelname aan Trainingen dient per mail plaats te vinden.
  2. De volgende annuleringskosten kunnen in rekening worden gebracht:
   • Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de Training: 50% van de kosten
   • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de Training: 100% van de kosten.
 7. Inhoud van de Trainingen en Journey’s
  1. De inhoud van de Trainingen/Journey’s staat vermeld op de website van Inner Osmose. Inner Osmose, behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. Trainer/Therapeut zal Deelnemer/Cliënt daarvan tijdig op de hoogte stellen.
  2. Trainer/Therapeut behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de bijeenkomsten te wijzigen. Trainer/Therapeut zal Deelnemer/Cliënt tijdig op de hoogte stellen.
 8. Verschuldigheid
  1. De administratie van Inner Osmose geldt als bepalend voor het kunnen vaststellen wat cliënt/Deelnemer verschuldigd is aan Inner Osmose. Uiteraard behoudens tegenbewijs.
 9. Aansprakelijkheid
  1. De therapie en coaching van de Therapeut zijn resultaatgericht. De Therapeut kan het resultaat echter nooit garanderen.
  2. De Therapeut is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Er wordt geen medische diagnoses gesteld, er worden geen geneesmiddelen voorgeschreven en geen medische diensten geleverd. Alle therapieën zijn echter gebaseerd op Energetische en healing technieken, bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.
  3. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, welke door Therapeut/Trainer worden verstrekt, is op zorgvuldige wijze en beste weten samengesteld.
  4. Trainer/Therapeut kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
  5. Trainer/Therapeut aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen van deelnemer of client, die gebaseerd zijn op hiervoor bedoelde informatie.
  6. Trainer/Therapeut is niet aansprakelijk voor het zoekraken van privé voorwerpen tijdens Trainingen, Cirkels of sessies.
 10. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle rechten van het door Trainer en Therapeut verstrekte trainingsmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Trainer en Therapeut.
  2. Deelnemer en Client mag al het door Trainer en Therapeut vervaardigde en of ter beschikking gestelde trainingsmateriaal enkel en alleen ten behoeve van zichzelf gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Trainer en Therapeut niet toegestaan om trainingsmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook (mechanisch, elektronisch dan wel anderszins), of enig werk aan derden af te staan, te verkopen of op andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.
 11. Vertrouwelijkheid
  1. De Trainingen en Cirkels kunnen worden opgenomen door middel van video opname, voor commerciële doeleinden. Inner Osmose vraagt hiervoor van tevoren toestemming aan de Deelnemers.
  2. Geen van deze opnamen zullen openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke goedkeuring van de Cliënt of Deelnemer.
 12. Klachtenbehandeling
  1. Inner Osmose draagt er zorg voor dat elke sessie/Training/Cirkel naar tevredenheid van Cliënt/Deelnemer wordt begeleid. Mocht er toch reden zijn voor een klacht dan kan Cliënt/Deelnemer deze klacht schriftelijk per e-mail kenbaar maken.
  2. Indienen van een klacht kan schriftelijk tot zes weken na levering van de betreffende dienst. Om de klacht te beoordelen vraagt Inner Osmose de volgende zaken in de klacht mee te nemen; naam, adres, woonplaats, de datum van schrijven, de dienst die bij de Trainer/Therapeut is afgenomen, waarop de klacht betrekking heeft, de naam van betrokken Trainer/Therapeut, de heldere omschrijving van de klacht, eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken. De klacht kan gemaild worden naar info@innerosmose.nl
  3. Afhandeling klacht
   Trainer/Therapeut neemt binnen twee weken nadat de klacht is ontvangen contact op met de indiener van de klacht om te bevestigen dat de klacht is ontvangen. Tevens deelt Trainer/Therapeut de inhoud van de klachtenprocedure mee. Wanneer de bevestiging niet geschiedt binnen twee weken, gelieve dan per mail of telefoon contact op te nemen met Trainer/Therapeut. Trainer/Therapeut stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Ten behoeve van het onderzoek kan Trainer/Therapeut gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de indiener van de klacht of diens wettelijke vertegenwoordiger. Dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden. Trainer/Therapeut beoordeelt alle informatie en weegt de argumenten van beide kanten. Trainer/Therapeut stelt een eindrapport op en koppelt deze terug naar de indiener van de klacht. (Oorzaak, conclusie en maatregelen ter verbetering) Trainer/Therapeut stelt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, de indiener van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel. Indien Trainer/Therapeut niet in staat is om binnen 6 weken na ontvangst tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen de indiener van de klacht op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan waarbinnen zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.
  4. Voor alle Deelnemers is de klachtenprocedure van toepassing.
 13. Wet bescherming Persoonsgegevens – geheimhouding
  1. In het kader van de Wet Bescherming persoonsgegevens geeft Trainer/Therapeut te kennen dat alle door Deelnemer/Cliënt verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern verwerkt. Het gevoerde AVG beleid is te vinden op de website van Inner Osmose (innerosmose.nl)
  2. Persoonsgegevens ten behoeve van boekingen, facturatie en betalingen worden ook deels geregistreerd in de boekingssystemen van Inner Osmose. Te weten SimpyBook.me en Hipsy.nl.
 14. Toepasselijk recht in geval van geschillen.
  1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.